projectmanagement contractmanagement omgevingsmanagement technisch management projectbeheersing

Projectmanagement

De professionals van Tepron hebben een uitgebreid track record op het gebied van projectmanagement. Ze overzien het gehele bouwproces vanaf een initiatief tot en met de realisatie daarvan. Hierdoor weten ze welke stappen en welke besluiten genomen moeten worden. Zij sturen daarbij niet alleen op risico’s, tijd, geld en kwaliteit, maar ook op de belangen van de stakeholders zoals het beperken van de overlast voor de omgeving en het zorgen voor een veilige omgeving niet alleen naast de bouwplaats maar ook op de bouwplaats. Tepron heeft inzicht in welke disciplines noodzakelijk zijn om een project te laten slagen en heeft ervaring in het aansturen van multidisciplinaire teams.

Contractmanagement

Contractmanagement komt in alle fasen van een infrastructureel project (of bouwproject) voor. In al deze fases dienen contracten te worden afgesloten met marktpartijen, bijvoorbeeld contracten met ingenieursburo’s voor de ontwerpen en de noodzakelijke onderzoeken, vervolgens het  (innovatief) aanbesteden en gunnen van de bouwcontracten (o.a. D&C, DBM, DBFM, twee-fasencontracten). Het doorlopen van een zorgvuldig aanbestedingsproces waarbij het niet alleen gaat om de laagste prijs maar vooral om een goede risicoverdeling en excellente kwaliteit.

Ook het toezien op een goede naleving van de afgesloten contracten zodat ook gekregen wordt wat besteld was is daarbij essentieel.

Tepron overziet het contracteringsproces en kan daarin een opdrachtgever maximaal begeleiden in de te maken keuzes en levert daar bij ook de noodzakelijke beslisinformatie. Tepron doet dit onder meer door het volledig contracteringsproces in beeld te brengen, een contracteringsstrategie op te stellen waarna het contract en het aanbestedingsdossier in samenwerking met de andere teamleden/rolhouders wordt opgesteld. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure en de gunning van het contract wordt een contractbeheersplan en organisatie ingericht passend bij de contractbeheersfilosofie van het contract en is Tepron het aanspreekpunt voor de opdrachtnemers/aannemers.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is een breed begrip en Tepron beheerst alle facetten hiervan. Het gaat hier niet alleen om het technisch omgevingsmanagement. Ook het aanvragen van vergunningen, juridisch begeleiden van bezwaar- en beroepsprocedures zijn onderdelen die we goed beheersen.

Tepron gelooft er in dat het omgevingsmanagement in brede zin één van de belangrijkste succesfactoren is voor het slagen van een project.

Tepron verbindt de belangen van de diverse bestuurlijke en waar mogelijk de niet-bestuurlijke stakeholders zoveel mogelijk met elkaar. De belangen worden waar mogelijk vertaald naar de klanteisenspecificatie en in de realisatiefase vervolgens geborgd. Omgevingscommunicatie is in die fase van belang. Tepron onderhoudt daarbij actief het contact met de directe omgeving, bewoners en ondernemers van het project. En zorgt ervoor dat communicatie echt tweezijdig is.

Technisch Management

Het doel van een project is om een uniek resultaat of doel bereiken. Uiteindelijk moet technisch alles goed functioneren en voldoen aan de eisen van de klant. Tepron heeft ervaring met technisch management van de initiatieffase tot en met de overdracht naar de beheerder. Elke fase van het project kent zijn eigen dynamiek en diepgang waarbij technische kennis, samenwerking en omgevingssensitiviteit essentieel zijn. De mensen van Tepron hebben ruime ervaring met het ophalen en vastleggen van klanteisen, het opstellen van vraagspecificaties en het begeleiden van projecten tijdens de realisatie. Tepron beschikt over een netwerk van specialisten die ingezet kunnen worden voor specifieke technische vraagstukken.

Projectbeheersing

Voor Tepron is projectbeheersing een middel en geen doel. Een middel om een project succesvol af te sluiten. Hiervoor hebben wij tal van instrumenten, van governance-regels tot budgetbewaking, van probabilistische planningen tot risico-inventarisaties. En uiteraard vergezeld van de juiste verantwoordingsrapportages.